Regulamin | Fundacja WOW
Regulamin

Regulamin Wolontariusza
Wolontariackiego Ośrodka Wsparcia
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Wolontariat jest inicjatywą dobrowolną, niezależną politycznie, a także bezinteresowną.

§2

1. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, fundacji, szkół i placówek oświatowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych w tym również Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia (zwanej dalej „Organizatorem”) oraz wszelkich działań z zakresu pożytku publicznego jakie podejmuje Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia.
2. Wolontariacki Ośrodek Wsparcia to nieformalna grupa zrzeszająca wolontariuszy działająca przy Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia.

§3

Kandydatem na Wolontariusza, zwanym dalej „Kandydatem” jest osoba, która jest zainteresowana podjęciem pracy wolontariackiej na rzecz Organizatora, lecz nie ukończyła jeszcze pozytywnie procesu rekrutacji.

§4

Wolontariat w Wolontariackim Ośrodku Wsparcia funkcjonuje w dwóch zasadniczych formach:
1. Wolontariat stały polegający na całorocznej, systematycznej współpracy Wolontariusza i Organizatora.
2. Wolontariat akcyjny polegający na okazjonalnej współpracy Wolontariuszy indywidualnych bądź grup.

§5

Całością działań związanych z organizacją, promocją i rozwojem wolontariatu kieruje Koordynator wolontariatu.

§6

Teren działania Wolontariuszy jest tożsamy z terenem działalności Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia.

§7

Niniejszy regulamin podlega wewnętrznym statutom i regulaminom Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia.

§8

Wolontariat jest organizowany w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr.96, poz. 873) uchwaloną w 2003 roku oraz aktualne ustawy i rozporządzenia.

§9

Zakres prac, czas oraz formy pomocy określa Umowa o współpracy pomiędzy Wolontariuszem a Fundacją Wolontariacki Ośrodek Wsparcia, w którym Wolontariusz zgadza się pracować wolontarystycznie.

Rozdział II
Postanowienia Szczegółowe
Część I
Rekrutacja Wolontariuszy

§10

Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia lub, która nie ukończyła 18 roku życia oraz posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na świadczenie wolontariatu oraz zakończy pozytywnie proces rekrutacji do Wolontariatu.

§11

Osoba chętna do pracy w wolontariacie powinna zgłosić się do Koordynatora osobiście, telefonicznie bądź drogą elektroniczną oraz wypełnić i przekazać Koordynatorowi Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§12

Koordynator uzgadnia z kandydatem na wolontariusza termin rozmowy, podczas której poinformuje go o jego prawach i obowiązkach oraz wspólnie zdecydują czy podpisać Umowę o współpracy.

§13

Podpisanie Umowy o współpracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Część II
Zasady pracy wolontariusza

§14

Wolontariuszowi za wykonane czynności nie przysługuje wynagrodzenie finansowe.

§15

Wolontariuszowi w każdej chwili przysługuje pisemne zaświadczenie dotyczące zawartego porozumienia i wykonywanych przez Wolontariusza działań.

§16

Wolontariusz ma obowiązek:

1. Przestrzegania postanowień zawartych w Umowie.
2. Zachowania tajemnicy służbowej.
3. Dbania o bezpieczeństwo osób, korzystających ze wsparcia wolontariuszy.
4. Dbania o powierzone mu podczas pracy mienie.
5. Dbania o maksymalnie wysoki poziom świadczonych działań.
6. Zgłaszania Koordynatorowi wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości bądź problemów.
7. Swoją postawą godnie reprezentować Wolontariacki Ośrodek Wsparcia i dbać o wizerunek Wolontariusza.
8. Wolontariusz nie może wykonywać czynności, do których nie ma uprawnień, a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie medyczne.
9. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy Wolontariusz powinien, jak najszybciej zgłaszać Koordynatorowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji.
10. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się Wolontariusz, powinien on jak najszybciej poinformować o tym fakcie Koordynatora w celu znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu.
11. O rezygnacji z pracy Wolontariusz powinien jak najszybciej poinformować Koordynatora.

§17

Wolontariusz ma prawo:
1. Do okresu próbnego pozwalającego poznać specyfikę nowej pracy.
2. Bycia poinformowanym o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem świadczeń, a także o zasadach ochrony przed zagrożeniem.
3. Zapewnienia mu, na zasadach takich jak pracownicy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Uzyskania pisemnego potwierdzenia treści porozumienia.
5. Otrzymania zaświadczenia o wykonaniu świadczeń.
6. Bycia poinformowanym o swoich prawach i obowiązkach.

§18

Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu etycznego będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§19

Wolontariusz wypełnia karty pracy wolontariusza, które stanowią ewidencję godzin jego pracy i regularnie przekazuje je Koordynatorowi wolontariatu.

§20

Koordynator służy stałym wsparciem każdemu z Wolontariuszy. Pośredniczy w kontakcie pomiędzy Wolontariuszem, a organizacjami i instytucjami zgłaszającymi zapotrzebowanie na pomoc Wolontariuszy.

Część III
Rozwiązanie Umowy

§21

Rozwiązanie zawartej Umowy może nastąpić:
1. Na podstawie porozumienia stron, natychmiastowo lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w porozumieniu.
2. W przypadku złamania postanowień lub prawa przez jedną ze stron, natychmiastowo.
3. Kiedy upłynie termin ważności.
4. W przypadku wypełnienia zawartych w porozumieniu zobowiązań.

§22

W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w §21 pkt.1, Wolontariuszowi przysługuje pisemne zaświadczenie dotyczące świadczonych działań wraz z opinią.

§23

W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w §21 pkt.2, Wolontariuszowi zostaje wydane pisemne zaświadczenie dotyczące świadczonych działań wraz z opinią negatywną. W przypadku złamania przez Wolontariusza przepisów prawa, Organizator zobowiązany jest poinformować odpowiednie organy.

Postanowienia końcowe

§24

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

§25

Do spraw nieuregulowanych w Umowie o współpracy zawartym z Fundacją Wolontariacki Ośrodek Wsparcia, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.87).

Do pobrania:

Regulamin

Kodeks_etyczny

Galeria
Przyjaciele
Wspierają nas
Prawa autorskie © Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia 2016