Statut | Fundacja WOW
Statut

Statut Fundacji

Wolontariacki Ośrodek Wsparcia

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: Fundacja WOW.
 3. Fundacja ma osobowość prawną.

2

Siedzibą Fundacji jest miasto Ełk.

3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw polityki społecznej.

4

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.

6

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

7

Fundacja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

8

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

9

Celem Fundacji jest :

 1. Promocja i organizacja wolontariatu.
 2. Integracja społeczna osób ze środowisk wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa między innymi poprzez wsparcie, promocję i animację społeczną oraz działalność oświatową.
 4. Promocja i organizacja działań o charakterze charytatywnym.
 5. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa, zdrowia i aktywnego wypoczynku.
 6. Wspieranie młodzieży w działaniach i osiąganiu ich celów.
 7. Wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej.
 8. Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.
 9. Działania na rzecz kultury i tradycji regionu.
 10. Promocja miasta Ełku i regionu.
 11. Tworzenie przestrzeni do współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu.
 12. Działania na rzecz partnerstwa międzysektorowego.
 13. Wspieranie idei jednoczącej się Europy i Unii Europejskiej.
 14. Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 15. Wspieranie współpracy zagranicznej.
 16. Wspieranie organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz sektora biznesu w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.
 17. Integracja, promocja i lobbowanie na rzecz organizacji pozarządowych.
 18. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, animowanie współpracy organizacji społecznych.
 19. Wspieranie działań aktywizujących społeczności lokalne, nieformalne grupy, osoby i grupy marginalizowane.
 20. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, wydawnicza, oświatowa, kulturalna, edukacyjna oraz badawcza.
 21. Działania na rzecz szeroko pojętej aktywizacji wsi.

10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Prowadzenie kampanii i akcji społecznych.
 2. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu.
 3. Organizację i promocję konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów i wykładów dotyczących celów Fundacji.
 4. Prowadzenie ośrodków, centrów wolontariatu.
 5. Organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym organizowanie zawodów, turniejów oraz obozów sportowych.
 6. Akcje promocyjne miasta Ełku i regionu.
 7. Tworzenie i utrzymywanie obiektów służących realizacji celów Fundacji.
 8. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego.
 9. Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego oraz informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim.
 10. Organizowanie spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu poszerzenia i pogłębienia współpracy pomiędzy organizacjami.
 11. Diagnozę i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego.
 12. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
 13. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i instytucjami samorządowymi, państwowymi, biznesem oraz organizacjami społecznymi.
 14. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej.
 15. Prowadzenie działalności animacyjnej społeczeństwa.
 16. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi
  w Polsce i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, konferencji,  szkoleń i innych wydarzeń.
 17. Występowanie z inicjatywami na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego
  w województwie.
 18. Wspieranie rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, ochrony środowiska naturalnego.
 19. Prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu.
 20. Opiniowanie projektów aktów prawnych.
 21. Rozwój oraz umacnianie średniej i małej przedsiębiorczości.
 22. Rozwój i doskonalenie kadry Fundacji.
 23. Podejmowanie inicjatyw na rzecz zjednoczonej Europy, w tym we współdziałaniu z krajami członkowskimi i kandydującymi do Unii Europejskiej.
 24. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
 25. Podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego.
 26. Organizację różnorodnych form aktywności w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz aktywności kulturalnej.
 27. Organizacja imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.
 28. Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia.
 29. Działania na rzecz promocji turystyki.
 30. Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i pozamaterialnego osobom fizycznym oraz prawnym, w tym organizacjom pozarządowym i organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:
 31. pomocy społecznej,
 32. działalności charytatywnej, filantropii i dobroczynności,
 33. ochrony i promocji zdrowia,
 34. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 35. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 36. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 37. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 38. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 39. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 40. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 41. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 42. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 43. promocji i organizacji wolontariatu.
 44. Organizowanie aukcji, konkursów i innych przedsięwzięć, służących pozyskaniu środków na cele filantropijne.
 45. Organizowanie i przyznawanie nagród dla osób fizycznych i prawnych wyróżniających się w realizowaniu celów Fundacji, a dla osób fizycznych także organizowanie i przyznawanie stypendiów.

11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

12

 1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 9, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). Zakres działalności odpłatnej statutowej jest taki sam, jak działalności nieodpłatnej i wymieniony jest w § 9 niniejszego statutu.
 2. Przychód z działalności odpłatnej statutowej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Decyzję o podjęciu działalności odpłatnej statutowej każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

13

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 000 złotych, która to kwota wniesiona jest w całości przez Fundatora.
 2. Fundusz Założycielski mogą stanowić pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.
 3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 4. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, datków, subwencji, oraz grantów,
 3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub na rzecz Fundacji,
 4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 5. operacji finansowych,
 6. dochodów z majątku fundacji,
 7. dochodów z odsetek bankowych,
 8. dochodów z majątku nieruchomego lub ruchomego,
 9. dochodów z nabytych praw majątkowych,
 10. dochodów z działalności odpłatnej statutowej Fundacji.
  1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

14

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

16

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

17

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator ze wskazaniem funkcji w Zarządzie. W skład Zarządu może wejść Fundator.
 3. Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd w drodze uchwały, na ostatnim posiedzeniu Zarządu swojej kadencji.
 4. Zarząd Fundacji, podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Termin i miejsce obrad Prezes Zarządu podaje do wiadomości zainteresowanych członków drogą telefoniczną, mailową lub osobiście co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

18

 1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Członków Zarządu.
 2. Kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
 4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w razie :
 1. wykonywania działalności, lub pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
 2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
 3. niespełniania obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 4. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
 5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
  1. Odwołanie Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Zarządu, od której zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu. Rozpoznanie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Tak podjęta uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu jest ostateczna.
  2. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie Zarządu.

19

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch innych Członków Zarządu działających łącznie.
 3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w fundacji także na stanowiskach innych niż zarządzanie fundacją.

20

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji.
 5. Ustalanie wielkości zatrudnienia.
 6. Ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją.
 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego.
 8. Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.
 9. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych.
 10. Odpowiadanie za realizację celów statutowych Fundacji.
 11. Przedstawianie sprawozdania z działalności Fundacji.

 

Rozdział V. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, o których mowa w & 9 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

Rozdział VI. Zmiany Statutu

22

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
 3. Zmiany w Statucie Fundacji mogą dotyczyć także celów Fundacji.

 

Rozdział VII. Postanowienia Końcowe

24

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 4. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Plik do pobrania – skanstatutu

Galeria
Przyjaciele
Wspierają nas
Prawa autorskie © Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia 2016